Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań:

Opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zarządzanie jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Obywatelstwo polskie,

 • Pełna zdolność do czynności prawnych,

 • Korzystanie z pełni praw publicznych,

 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

 • Nieposzlakowana opinia,

 • Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej lub skazania za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,

 • Oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej lub skazania za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, braku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

 • List motywacyjny

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Baborowie przy ul. Ratuszowej 35, 48-120 Baborów.

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, zgodnie z art. 162  § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt 5 lit j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198) oraz art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2017r. poz. 682).

 Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie.


 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Marzena Garda

 • Opublikował: Małgorzata Popów, data publikacji: 26-03-2018 10:43
 • Modyfikował: Małgorzata Popów, data modyfikacji: 26-03-2018 10:51
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Małgorzata Popów
 • Data wytworzenia: 26-03-2018
 • Liczba wyświetleń: 3170
 • Link do strony: http://bip.ops.baborow.pl/3262/ogloszenie-o-poszukiwaniu-kandydata-na-kuratora-osoby-czesciowo-ubezwlasnowolnionej.html
 • Data publikacji: 26-03-2018 10:43 przez: Małgorzata Popów
 • Data modyfikacji: 26-03-2018 10:51 przez: Małgorzata Popów
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Małgorzata Popów
 • Data wytworzenia: 26-03-2018
 • Liczba wyświetleń: 3170
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-03-2018, godz. 10:51:07
  Modyfikacja strony przez: Małgorzata Popów
 •  
  26-03-2018, godz. 10:50:52
  Modyfikacja strony przez: Małgorzata Popów
 •  
  26-03-2018, godz. 10:50:28
  Modyfikacja strony przez: Małgorzata Popów
 •  
  26-03-2018, godz. 10:49:32
  Modyfikacja strony przez: Małgorzata Popów
 •  
  26-03-2018, godz. 10:45:13
  Modyfikacja strony przez: Małgorzata Popów
 •  
  26-03-2018, godz. 10:45:02
  Modyfikacja strony przez: Małgorzata Popów
 •  
  26-03-2018, godz. 10:43:28
  Modyfikacja strony przez: Małgorzata Popów
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie
ul. Ratuszowa 35
48-120 Baborów 

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Kierownik OPS: Marzena Garda
Zastępca Kierownika OPS: Ewa Pruszowska
Tel :77 471 10 80
Fax : 77 471 10 81
e-mail : ops@baborow.pl