Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko- asystent rodziny

Nazwa i adres pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dąbrowszczaków 35, 48-120 Baborów

Wymagania formalne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz.135) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 •  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • systematyczność.

Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psy-choedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właści-wymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

        Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w terminie do dnia 20 kwietnia 2015r. pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Dąbrowszczaków 35

48-120 Baborów

Poniedziałek w godz. 15.00-16.00

Wtorek- Piątek w godz. 9.00- 14.00

Tel. 77/4036936

 

                                                     Urszula Wasielak

                                                                       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 02-04-2015 09:52
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 13-04-2015 08:22
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Urszula Wasielak
 • Data wytworzenia: 02-04-2015
 • Liczba wyświetleń: 8111
 • Link do strony: http://bip.ops.baborow.pl/2068/2384/ogloszenie-o-poszukiwaniu-pracownika-na-stanowisko-asystent-rodziny.html
 • Data publikacji: 02-04-2015 09:52 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 13-04-2015 08:22 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Urszula Wasielak
 • Data wytworzenia: 02-04-2015
 • Liczba wyświetleń: 8111
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-04-2015, godz. 08:22:11
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  02-04-2015, godz. 09:54:21
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  02-04-2015, godz. 09:52:00
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie
ul. Ratuszowa 35
48-120 Baborów 

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko- asystent rodziny

Kierownik OPS: Marzena Garda
Zastępca Kierownika OPS: Ewa Pruszowska
Tel :77 471 10 80
Fax : 77 471 10 81
e-mail : ops@baborow.pl